NROZP

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je občianskym združením celoštátnych organizácií občanov so zdravotným postihnutím...


 

 

  • Centrovane zobrazenie stranky
  • Sirokouhle zobrazenie stranky
  • Zmensit velkost pisma
  • Standardna velkost pisma
  • Zvecsit velkost pisma
Úvod EDF
Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) PDF Tlačiť E-mail
- je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1996 na základe aktivity organizácií zdravotne postihnutých osôb. Vznik EDF podnietila  potreba vytvoriť reprezentatívny poradný orgán, ktorý by sa aktívne zaoberal problematikou zdravotne postihnutých ľudí v celej Európskej únii.

Cieľom EDF je v súlade so zákazom diskriminácie zaistiť dodržiavanie ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii. EDF sa snaží o vytvorenie takého politického prostredia, kde by sa zdravotné postihnutie vnímalo v priamej súvislosti s rovnými príležitosťami, to znamená upustiť od predstavy o  zdravotne postihnutých osobách ako o pasívnych prijímateľoch starostlivosti a prijať model nezávislého spôsobu života,  rozšírenia a posilnenia ich právomoci a rovnoprávnosti.

Medzi členov EDF patria európske mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti zdravotného postihnutia a národné rady zdravotne postihnutých osôb zo všetkých členských krajín EÚ a krajín patriacich k Európskej ekonomickej oblasti (EEA).

Najvyšším orgánom EDF je valné zhromaždenie, ktoré sa schádza jedenkrát ročne. Hlavným riadiacim orgánom je Rada EDF, zložená zo 17 zástupcov národných rád a 15 predstaviteľov európskych mimovládnych organizácií. Rada sa schádza dvakrát ročne. Výkonný výbor rieši každodenné záležitosti, schádza sa 4-5 krát ročne. Sekretariát podporuje riadiace orgány, stále výbory a komisie. Predseda EDF je volený na 2 roky.

EDF poskytuje kontakty a informácie mimovládnym organizáciám s cieľom pomôcť realizovať ich projekty, vydáva pravidelný časopis, poskytuje informačný servis, dvakrát mesačne informuje svojich členov o novinkách prostredníctvom interného spravodaja.

EDF predstavuje jedinú platformu, ktorá háji práva ľudí so zdravotným postihnutím na úrovni EÚ. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR ako člen EDF, v spolupráci s ostatnými členmi EDF, bojuje za lepšie podmienky ľudí so zdravotným postihnutím na tejto úrovni.

EDF - 10 rokov existencie