NROZP

Podporujeme špecifické organizácie občanov so zdravotným postihnutím pri presadzovaní špecifických záujmov jednotlivých kategórií občanov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia...


 

 

 

 • Centrovane zobrazenie stranky
 • Sirokouhle zobrazenie stranky
 • Zmensit velkost pisma
 • Standardna velkost pisma
 • Zvecsit velkost pisma
Úvod O nás Hlavné úlohy 2011 - 2015
Hlavné úlohy na obdobie 2011 – 2015 PDF Tlačiť E-mail

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR v súlade so svojím poslaním a  na základe znalosti situácie občanov so zdravotným postihnutím a ich organizácií, súčasnej ekonomickej krízy  a predpokladaného vývoja spoločnosti a potrieb osôb so  zdravotným postihnutím, považuje za potrebné zamerať svoju pozornosť a činnosť na nasledujúce úlohy a oblasti záujmov ľudí so zdravotným postihnutím, na plnení ktorých chce spolupracovať so všetkými relevantnými národnými i medzinárodnými autoritami, vládnymi i samosprávnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami, Európskym fórom zdravotného postihnutia a európskymi inštitúciami:

 

1.   Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

 • presadzovať čo najskoršiu implementáciu článku 33 „Vykonávanie na vnútroštátnej úrovni a monitorovanie“ Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
 • podieľať sa na implementácii dohovoru a ovplyvňovať jeho implementáciu tak, aby bol maximálnym prínosom pre uplatňovanie, podporu a obhajobu práv osôb so zdravotný postihnutím;
 • monitorovať dodržiavanie Dohovoru;
 • podporovať rozvoj schopností ľudí so zdravotným postihnutím, plne využívať práva zaručené Dohovorom;
 • šíriť osvetu o Dohovore a jeho prospešnosti pre všetkých.

 

2.   Boj proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia

 • presadzovať uplatňovanie v praxi zákona o rovnakom zaobchádzaní a ďalších antidiskriminačných predpisov, ich tvorbu a novelizácie;
 • rozvíjať schopnosti ľudí so zdravotným postihnutím, identifikovať diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a využívať príslušné nástroje na jej odstraňovanie;
 • pôsobiť na zvyšovanie povedomia verejnosti a kompetentných inštitúcií o diskriminácii na základe zdravotného postihnutia, o možnostiach prevencie vzniku diskriminácie a o nástrojoch na jej odstraňovanie.

 

3.   Rovnosť príležitostí

 • presadzovať rovnosť príležitostí vo všetkých oblastiach života;
 • presadzovať prijímanie pozitívnych opatrení na vytváranie podmienok pre rovnosť príležitostí;
 • vysvetľovať pojem rovnosť príležitostí ako existenciu podmienok umožňujúcich každému človeku plne využívať všetky kvality života bez ohľadu na jeho zdravotné postihnutie  na rozdiel od rovnakých príležitostí predstavujúcich rovnaké štartovacie podmienky pre každého bez ohľadu na jeho objektívne znevýhodnenia.

 

4.   Legislatíva

 • ovplyvňovať prijímanie núdzových opatrení vlády na riešenie dôsledkov ekonomickej krízy s cieľom minimalizovať ich negatívne dopady na životnú úroveň osôb so zdravotným postihnutím, ich zamestnávanie a poskytovanie sociálnych a zdravotníckych služieb;
 • monitorovať súlad slovenskej legislatívy s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím a presadzovať jej zosúlaďovanie s Dohovorom;
 • presadzovať legislatívne opatrenia na vytváranie priaznivých podmienok pre dôstojný život osôb so zdravotným postihnutím zaručujúcich plné uplatňovanie ich ľudských a občianskych práv, trvale  presadzovať ich úpravy zodpovedajúce sociálno-ekonomickému vývoju a aktuálnym potrebám ľudí so zdravotným postihnutím, dôsledne a aktívne spolupracovať s príslušnými štátnymi a samosprávnymi orgánmi pri plnení týchto úloh v súlade s článkom 4.3 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím;
 • podporovať optimálnu implementáciu legislatívy, poskytovať poradenstvo a rozvíjať schopnosti osôb so zdravotným postihnutím efektívne využívať existujúcu legislatívu na uplatňovanie a obhajobu svojich práv, na prevenciu a prekonávanie bariér v ich živote súvisiacich so  zdravotným postihnutím.

 

5.   Projekty

 • zúčastňovať sa na príprave predpisov usmerňujúcich využívanie európskych štrukturálnych fondov a na ich monitoringu v programovacom období 2014 – 2020 s cieľom zabezpečiť prístupnosť prípravného i realizačného procesu projektov a ich výsledkov osobám so zdravotným postihnutím a ich organizáciám a dostatok výziev zameraných na riešenie problémov osôb so zdravotným postihnutím;
 • presadzovať vytváranie optimálnych podmienok pre mimovládne organizácie ako riešiteľov projektov spolufinancovaných z európskych a národných fondov , vrátane zálohového financovania, zohľadňovania dodatočných nákladov súvisiacich so zdravotným postihnutím riešiteľov a cieľových skupín a rovnoprávnych vzťahov medzi poskytovateľmi a príjemcami finančnej podpory;
 • v rámci všetkých projektov financovaných zo štrukturálnych fondov presadzovať dôsledné dodržiavanie prístupnosti a rovnosti príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím, podieľať sa na formulácii kritérií a na monitorovaní dodržiavania týchto zásad a  presadzovať ich uplatňovanie aj v ďalších projektových schémach ;
 • zúčastňovať sa na realizácii projektov zameraných na zvyšovanie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím, na ich efektívne a plné začleňovanie do spoločnosti, vrátane pracovného,  a na zvyšovanie povedomia najširšej i odbornej verejnosti o problematike zdravotného postihnutia.

 

6.   Európska únia

 • podporovať a podieľať sa na prenose dobrej praxe medzi krajinami EU a šíriť ju u nás;
 • zúčastňovať sa na ovplyvňovaní a tvorbe európskej legislatívy prostredníctvom medzinárodných organizácií, najmä Európskeho fóra zdravotného postihnutia, prostredníctvom rokovaní so slovenskými  vládnymi inštitúciami a poslancami NR SR  ako aj  spolupráce so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu;
 • podieľať sa na efektívnej transpozícii a implementácii európskej legislatívy do slovenského právneho prostredia s dôrazom na legislatívu súvisiacu so zdravotným postihnutím.;
 • podporovať realizáciu a využívať možnosti Stratégie Európa 2020 a Európskej stratégie zdravotného postihnutia 2010 – 2020;
 • spolupracovať s Európskym fórom zdravotného postihnutia (EDF), zúčastňovať sa na kampaniach organizovaných EDF, spolupracovať na spracovaní spoločných pripomienok a stanovísk.

7. Rozvoj kapacity organizácií osôb so zdravotným postihnutím presadzovať vytváranie legislatívnych a finančných podmienok pre fungovanie mimovládnych organizácií ako predstaviteľov a obhajcov práv osôb so zdravotným postihnutím a partnerov štátnej správy a samosprávy ;

 • podporovať rozvoj ľudských zdrojov organizácií občanov so zdravotným postihnutím, najmä ich odborný rozvoj tak, aby mohli byť rovnocenným partnerom štátnej správy a samosprávy pri kvalifikovanej obhajobe práv a potrieb občanov so zdravotným postihnutím;
 • v čo najširšej miere zapájať predstaviteľov členských organizácií do odborných a osvetových aktivít NROZP;
 • budovať a rozvíjať vlastné poradenské a vzdelávacie kapacity zamerané na efektívne využívanie existujúcej legislatívy, na zvyšovanie zamestnateľnosti a rozvoj zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, na prevenciu a odstraňovanie bariér všetkého druhu pre osoby so zdravotným postihnutím, vrátane architektonických, dopravných a informačných.

 

Bratislava 15. 12. 2011