NROZP

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je občianskym združením celoštátnych organizácií občanov so zdravotným postihnutím...


 

 

  • Centrovane zobrazenie stranky
  • Sirokouhle zobrazenie stranky
  • Zmensit velkost pisma
  • Standardna velkost pisma
  • Zvecsit velkost pisma
Úvod O nás Stanovy
Stanovy PDF Tlačiť E-mail
Stanovy Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
v znení schválenom 28. 10. 2003 zakladajúcim valným zhromaždením NROZP v SR, rekonštruované následnými zmenami, ktoré odsúhlasilo valné zhromaždenie NROZP v SR v roku 2005 a v roku 2007

Článok 1
Základné ustanovenia


§ 1 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je podľa § 16 ods. 4, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov právnickou osobou, ktorá sa vytvára dobrovoľne na základe zmluvy o súčinnosti, uzavretej medzi združeniami občanov so zdravotným postihnutím (ďalej organizáciami).

§ 2 Názov občianskeho združenia je v slovenskom jazyku Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, v anglickom jazyku Slovak Disability Council. Oficiálna skratka je NROZP v SR.

§ 3 Sídlom NROZP v SR je: Vajnorská ul. 1, 831 04 Bratislava.
Adresa detašovaného pracoviska NROZP v SR je: Park obrancov mieru č. 1,
040 00 Košice. O zmene sídla je oprávnené rozhodnúť predsedníctvo NROZP v SR.
 
§ 4 Pôsobnosť NROZP v SR je na celom území Slovenska.

Článok 2
Poslanie


§ 5 Poslaním NROZP v SR je:
a) obhajoba spoločných záujmov občanov so zdravotným postihnutím a presadzovanie začleňovania problematiky zdravotného postihnutia do politík rozvoja spoločnosti na všetkých úrovniach jej riadenia,
b) vytváranie platformy na diskusiu a realizáciu spoločných postupov proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia a na vytváranie podmienok pre rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie,
c) právne a sociálne poradenstvo, zvyšovanie informovanosti a poskytovanie  súvisiaceho vzdelávania, rozvoj schopnosti sebaobhajoby, zvyšovanie právneho vedomia, zamestnateľnosti a ďalších zručností podporujúcich efektívne začleňovanie do spoločnosti,
d) podpora rozvoja kapacity členských organizácií a zvyšovania kvalifikácie ich funkcionárov, pracovníkov občianskych združení a inštitúcií verejnej správy, samosprávy a zamestnávateľských organizácií,
e) informovanie a zvyšovanie povedomia verejnosti, inštitúcií, podnikateľskej sféry, štátnej správy a samosprávy o problémoch a schopnostiach ľudí so zdravotným postihnutím a o možnostiach  prevencie, odstraňovania a prekonávania bariér súvisiacich so zdravotným postihnutím.


§ 6 Za účelom plnenia svojho poslania a rozvoja materiálnych a personálnych podmienok potrebných na plnenie svojho poslania môže NROZP v SR zakladať právnické osoby a vstupovať do právnych vzťahov s inými právnickými osobami. O zakladaní právnických osôb a vstupovaní do vzťahov s inými právnickými osobami a o reprezentácii NROZP v SR v ich orgánoch rozhoduje predsedníctvo NROZP v SR.

Článok 3
Základné princípy a definície uplatňované v činnosti NROZP v SR


§ 7 Členské organizácie spolupracujú v oblasti problematiky života občanov so zdravotným postihnutím na základe uznávania rovnakej hodnoty a práv všetkých ľudí. Uznávanie rovnakých práv všetkých ľudí obsahuje právo   plne sa zúčastňovať na živote spoločnosti spolu s ostatnými, právo žiť kvalitný život  a rozhodovať o svojom vlastnom živote. Kvalitný život nevylučuje ťažkosti, problémy  a neúspechy, ale zahŕňa podporu a pomoc v takýchto situáciách a existenciu opatrení znižujúcich pravdepodobnosť ich výskytu. Cieľom je spoločnosť pre všetkých, charakterizovaná  solidaritou, rovnosťou a plnou účasťou všetkých ľudí, spoločnosť, v ktorej je vítaná účasť všetkých ľudí na jej budovaní podľa ich schopností, ktorá rešpektuje potreby všetkých ľudí a priznáva im rovnakú hodnotu.

§ 8 NROZP v SR združuje celoštátne organizácie občanov so zdravotným postihnutím pracujúce v oblasti obhajoby práv občanov so zdravotným postihnutím. Je politicky a nábožensky nezávislá. Členské organizácie spolupracujú a navzájom sa podporujú. Spolupráca  je založená  na programových princípoch a týchto stanovách.

§ 9 Definícia zdravotného postihnutia (disability):
Zdravotné postihnutie je výsledkom vzájomného pôsobenia medzi osobami so zhoršeným zdravím a medzi bariérami v postojoch a v prostredí, ktoré im bránia plne a účinne sa zúčastňovať na živote spoločnosti na rovnakom základe ako  ostatným  osobám.

§ 10 Definícia znevýhodnenia na základe zdravotného postihnutia
Filozofia a aktivity NROZP v SR sú založené na definícii zdravotného postihnutia vo vzťahu k postojom spoločnosti a  bariéram v spoločenskom a životnom prostredí. Ak človek s trvalým zdravotným postihnutím sa vo svojom živote stretáva s významnými ťažkosťami v dôsledku svojho zdravotného postihnutia,  potom vzniká jeho znevýhodnenie v porovnaní s ostatnou spoločnosťou.

Článok 4
Členstvo

§11
A – Podmienky členstva
V NROZP  v SR je možné riadne, pridružené a čestné členstvo.
a) Riadnym členom môže byť len celoštátna organizácia občanov so zdravotným postihnutím alebo regionálna  rada  občanov  so  zdravotným postihnutím.
b) Pridruženým členom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá systematicky spolupracuje s NROZP v SR, alebo pravidelne podporuje NROZP v SR. Výšku členského príspevku pridruženého člena určuje predsedníctvo NROZP v SR. Pridružený člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva a valného zhromaždenia s hlasom poradným.
c) Čestným členom sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má mimoriadne zásluhy na rozvoji hnutia občanov so zdravotným postihnutím, alebo ktorá  mimoriadnym spôsobom prispela k riešeniu problémov súvisiacich so zdravotným postihnutím. Čestných členov schvaľuje predsedníctvo NROZP v SR. Čestný člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva NROZP v SR a valného zhromaždenia NROZP v SR s hlasom poradným. Čestný člen neplatí členské príspevky.
B – Práva členov združenia
a) Členské organizácie  majú právo navrhovať a vymenúvať svojich zástupcov do orgánov NROZP v SR v súlade s príslušnými ustanoveniami Stanov NROZP v SR.
b) Zúčastňovať sa na plnení úloh NROZP v SR.
c) Vyjadrovať sa k činnosti orgánov NROZP v SR.
d) Vystúpiť z NROZP v SR na základe písomného oznámenia v zmysle zmluvy o súčinnosti.
e) Žiadať o prerokovanie špecifických problémov konkrétneho zdravotného postihnutia, ktoré zastupujú a o podporu ich požiadaviek NROZP v SR.
f) Predkladať návrhy na rokovania orgánov NROZP v SR.
C -  Povinnosti členov združenia
a) Dodržiavať zmluvu o súčinnosti a stanovy NROZP v SR.
b) Platiť členské príspevky.
c) Plniť záväzky vyplývajúce z dokumentov NROZP v SR.

§ 12 Organizácia občanov so zdravotným postihnutím je organizácia, ktorej stanovy určujú, že:
  1. Vo všetkých riadiacich orgánoch majú nadpolovičnú väčšinu občania so zdravotným postihnutím alebo
  2. Vo všetkých riadiacich orgánoch majú nadpolovičnú väčšinu zástupcovia občanov so zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú pomoc pri rozhodovaní o sebe a pri uplatňovaní svojich práv alebo
  3. Vo všetkých riadiacich orgánoch majú nadpolovičnú väčšinu občania so zdravotným postihnutím a zástupcovia občanov so zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú pomoc pri rozhodovaní o sebe a pri uplatňovaní svojich práv.
  4. V odseku 2. a 3. sa pod pojmom "zástupca občana so zdravotným postihnutím, ktorý potrebuje pomoc pri rozhodovaní o sebe a pri uplatňovaní svojich práv" rozumie blízky príbuzný alebo zákonný zástupca. Do tejto skupiny nepatria iné osoby, ktoré profesionálne alebo dobrovoľne zabezpečujú starostlivosť, poskytujú služby alebo akúkoľvek pomoc občanom so zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú pomoc pri rozhodovaní o sebe alebo pri uplatňovaní svojich práv ako sú učitelia, vychovávatelia, kurátori, poradcovia, osobní asistenti, priatelia  atď.

§ 13 Celoštátna  organizácia občanov so zdravotným postihnutím je organizácia, ktorá spĺňa tieto podmienky:
1. Členskú základňu tvoria občania so zdravotným postihnutím a ich zástupcovia podľa § 12 odsek 4. v podiele viac ako 50%.
2. Má svoje organizačné jednotky alebo úradovne najmenej v štyroch krajoch Slovenska.
3. Má najmenej 300 členov priamo alebo prostredníctvom svojich členských organizácii.
4. Je registrovaným občianskym združením s pôsobnosťou na celom území Slovenska podľa platnej legislatívy najmenej tri roky pred dátumom prijatia za člena NROZP v SR.
Výnimku z tohto ustanovenia môže udeliť predsedníctvo NROZP v SR v odôvodnených prípadoch.

§ 13a Za  regionálnu  radu  občanov  so  zdravotným postihnutím môže byť považovaná len organizácia, ktorá spĺňa tieto podmienky:
1. Je registrovaným občianskym združením s pôsobnosťou na území len jedného
samosprávneho kraja Slovenskej republiky podľa platnej legislatívy.
2. Má  len  kolektívnych   členov,   ktorými   môžu   byť   len   organizácie   občanov  so zdravotným postihnutím pôsobiace v rámci jej  územnej  pôsobnosti a spĺňajúce
podmienky §12 a regionálne zložky členských organizácií NROZP v SR pôsobiace na
území jej pôsobnosti.
3. Jej členské organizácie predstavujú reprezentatívny výber z hľadiska jednotlivých
kategórií zdravotného postihnutia.
4. Celkový počet individuálnych členov jej členských organizácii je najmenej 500.

§ 14 Výnimku z ustanovenia § 13 ods. 2., 3. a 4.  môže udeliť predsedníctvo NROZP  v SR organizácii za predpokladu, že je:
1. Združením organizácií občanov so zdravotným postihnutím, ktorých počet členov s príslušným zdravotným postihnutím je tak malý, že nie je možné alebo vhodné vytvárať viaceré organizačné jednotky alebo úradovne a príslušné zdravotné postihnutie nie je reprezentované inou celoštátnou organizáciou  alebo
2. Organizáciou mládeže so zdravotným postihnutím a mládež s daným zdravotným postihnutím, ktorá nie je reprezentovaná celoštátnou organizáciou mládeže s daným zdravotným postihnutím.

§ 15 Riadnym členom NROZP v SR sa nemôže stať organizácia, v ktorej sa členovia združujú na základe profesijných, kultúrnych, športových, náboženských a podobných špecifických záujmov, aj keď sú to občania so zdravotným postihnutím, ich zástupcovia alebo osoby pôsobiace v oblasti zdravotného postihnutia. Záujmy členov týchto organizácií, ako občanov so zdravotným postihnutím, môžu v NROZP  v SR vo veciach súvisiacich so zdravotným postihnutím zastupovať členské organizácie NROZP v SR, ak o to tieto organizácie prejavia záujem.

Článok 5
Vznik členstva

§ 16 Organizácia, ktorá žiada o vstup  do NROZP  v SR vyhlasuje v  prihláške a v zmluve o súčinnosti, že sa hlási k poslaniu  NROZP v SR a súhlasí s jej stanovami. Žiadosť doručí riaditeľovi NROZP v SR spolu so stanovami, potvrdením o registrácii, čestným vyhlásením o počte členov a ďalšími dokumentmi, ktorými preukazuje plnenie podmienok členstva v NROZP v SR. Výkonný výbor vypracuje pre predsedníctvo NROZP v SR k žiadosti stanovisko o  plnení podmienok členstva. Na tento účel si môže od žiadateľa vyžiadať ďalšie dokumenty a informácie.
Fyzická osoba sa stáva členom na základe prihlášky a rozhodnutia  predsedníctva NROZP v SR.

§ 17
1. O prijatí za člena NROZP v SR rozhoduje predsedníctvo NROZP v SR.
2. Rozhodnutie predsedníctva NROZP v SR o prijatí organizácie za člena NROZP v SR nadobúda platnosť po podpísaní vyhlásenia o pristúpení organizácie k zmluve o súčinnosti a dňom jeho uloženia u riaditeľa NROZP v SR.
3. Ak žiadateľ nespĺňa všetky podmienky na členstvo v NROZP v SR, môže mu predsedníctvo udeliť štatút pozorovateľa na obmedzené obdobie, najviac však na dva roky po zasadnutí predsedníctva NROZP v SR, na ktorom mu bol udelený štatút pozorovateľa. Zástupca pozorovateľa sa môže zúčastňovať na valných zhromaždeniach a na zasadnutiach predsedníctva NROZP v SR s hlasom poradným. Zástupcovia pozorovateľov nemôžu byť volení do orgánov NROZP  v SR.
4. Za člena NROZP v SR môže byť prijatá len jedna organizácia s  charakterom regionálnej   rady občanov  so  zdravotným postihnutím s územnou pôsobnosťou pre každý konkrétny samosprávny kraj.

Článok 6
Členské príspevky


§ 18 Riadni členovia platia každoročne členské príspevky vo výške určenej valným zhromaždením. Výšku členského príspevku každého pridruženého člena určuje predsedníctvo NROZP v SR a jeho výška nemôže byť nižšia ako členský príspevok riadneho člena. Čestný člen neplatí členské príspevky.

 § 19 Riadny člen,  ktorý nezaplatí členský príspevok do 31. marca bežného roku, stráca hlasovacie právo v príslušnom roku a v nasledujúcom roku až do zaplatenia členského príspevku za príslušný a nasledujúci rok. Riadny alebo pridružený člen, ktorý nezaplatí členský príspevok ani do 31. marca nasledujúceho roku, prestáva byť členom NROZP v SR.

Článok 7
Výstavba organizácie


§ 20 Organizačnú štruktúru NROZP v SR tvoria tieto orgány:
1. Najvyšším orgánom NROZP v SR je valné zhromaždenie.
2. Najvyšším orgánom NROZP v SR medzi valnými zhromaždeniami je predsedníctvo NROZP v SR, ktoré sa zodpovedá valnému zhromaždeniu NROZP v SR.
3. Najvyšším orgánom medzi zasadnutiami predsedníctva NROZP v SR je výkonný výbor NROZP v SR, ktorý sa zodpovedá valnému zhromaždeniu a predsedníctvu NROZP  v SR a je volený valným zhromaždením NROZP v SR.
4. Výkonný výbor má k dispozícii sekretariát na prípravu a realizáciu úloh NROZP v SR, ktorého vedúcim je riaditeľ NROZP v SR.

§ 21 Štatutárni zástupcovia
1.  Najvyšším predstaviteľom NROZP v SR je predseda NROZP v SR.
2. Štatutárnymi zástupcami NROZP v SR sú predseda NROZP v SR a riaditeľ NROZP v SR.
3. Najvyšším výkonným pracovníkom NROZP v SR je jej riaditeľ, na ktorého predseda deleguje právomoci vo veciach pracovno-právnych a hospodárskych.

§ 22  NROZP v SR sa vytvára a má orgány len na celoštátnej úrovni.

Článok 8
Valné zhromaždenie


§ 23 Valné zhromaždenie je najvyšší orgán NROZP  v SR.

§ 24 Valné zhromaždenie tvoria:
a) dvaja delegáti za každého riadneho člena, delegátom môže byť len člen najvyššieho orgánu členskej organizácie alebo jej štatutárny zástupca,
b) dvaja delegáti zastupujúci všetkých pridružených členov, ktorých si volia pridružení členovia,
c) čestní členovia s hlasom poradným,
d) jeden zástupca každej organizácie so štatútom pozorovateľa s hlasom poradným,
e) predseda, podpredsedovia, členovia výkonného výboru, revízori  a riaditeľ NROZP v SR s hlasom poradným, pokiaľ nie sú delegátmi valného zhromaždenia podľa odsekov a) a b) tohto paragrafu.

§ 25 Valné zhromaždenie nemá právo rokovať, rozhodovať a vystupovať v záležitostiach týkajúcich sa špecifických problémov konkrétneho zdravotného postihnutia, reprezentovaných členskou organizáciou, ak si to táto organizácia neželá.

§ 26 Právo hovoriť na valnom zhromaždení majú
1. Delegáti valného zhromaždenia,
2. Riaditeľ NROZP v SR
3. Revízori NROZP v SR  vo veciach ekonomiky a administratívy NROZP  v SR.

§ 27 Právo pozývať hostí
1. Právo pozývať hostí na valné zhromaždenie má predseda NROZP v SR a predsedníctvo NROZP  v SR.
2. O udelení práva hosťovi hovoriť k určitej otázke alebo na celom zhromaždení rozhoduje valné zhromaždenie.

§ 28 Zvolávanie valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie zvoláva predseda NROZP v SR raz za štyri roky. Dátum konania valného zhromaždenia určuje predsedníctvo NROZP v SR najneskôr dva mesiace pred termínom jeho konania.

§ 29 Mimoriadne valné zhromaždenie
1.  Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva  na prerokovanie špeciálnych otázok ak:
 a)  predsedníctvo alebo výkonný výbor urobí takéto rozhodnutie, alebo
 b)  ak to požaduje najmenej tretina riadnych členov NROZP v SR
2.  Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predseda NROZP v SR najneskôr dva mesiace  po takomto rozhodnutí.
3.  Mimoriadne valné zhromaždenie môže rozhodovať len o tých otázkach, ktoré boli dôvodom na jeho zvolanie. Okrem tohto pravidla sa na mimoriadnom valnom zhromaždení uplatňujú pravidlá ako na riadnom valnom zhromaždení.

§ 30 Spôsob a právo predkladať návrhy valnému zhromaždeniu
1. Valné zhromaždenie sa zaoberá písomnými návrhmi predloženými predsedníctvom, výkonným výborom a členskými organizáciami.
2. Návrhy členských organizácií, predkladané  valnému zhromaždeniu musia byť doručené riaditeľovi NROZP v SR najneskôr  šesť týždňov pred valným zhromaždením.
3. Dokumenty, ktoré majú byť prerokované valným zhromaždením, musia byť zaslané členom valného zhromaždenia najneskôr tri týždne pred valným zhromaždením.

§ 31 Agenda valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie sa zaoberá touto agendou:
1. Schválenie zoznamu oprávnených hlasovať
2. Voľbou dvoch overovateľov valného zhromaždenia
3. Schválením programu valného zhromaždenia
4. Správou o činnosti NROZP v SR
5. Správou o hospodárení NROZP v SR
6. Správou revízorov
7. Hlavnými úlohami a cieľmi pre budúce obdobie
8. Úpravou stanov, výškou členského príspevku a ďalšími základnými dokumentmi, ktoré považuje valné zhromaždenie za potrebné
9. Voľby: Valné zhromaždenie volí:
       a) predsedu NROZP  v SR. Predseda NROZP v SR je zároveň predsedom
 predsedníctva NROZP v SR a výkonného výboru NROZP v SR
       b) dvoch podpredsedov NROZP v SR
       c) štyroch členov výkonného výboru
       d) troch revízorov
10. Volebné obdobie je štvorročné.

§ 32 Valné zhromaždenie má právo v odôvodnených prípadoch delegovať svoju rozhodovaciu právomoc na predsedníctvo NROZP v SR s výnimkou volieb a úprav stanov, ak nie je v stanovách uvedené inak.

§  33 Rozhodovanie valného zhromaždenia:
1. Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak sú prítomné dve tretiny všetkých jeho delegátov.
2. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou prítomných delegátov, s výnimkou týchto prípadov:
    a) zmena a doplnenie stanov, ktoré musia byť schválené dvojtretinovou väčšinou všetkých delegátov
    b) zánik NROZP v SR, ktorý musí byť schválený dvojtretinovou väčšinou všetkých delegátov valného zhromaždenia.
3. Ak je hlasovanie nerozhodné, rozhodne jedno opakované hlasovanie. Ak je nerozhodné opakované hlasovanie, rozhodne hlas predsedajúceho počas hlasovania s výnimkou volieb, keď rozhodne žrebovanie.
4. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, ak o to požiada aspoň jeden delegát.

Článok 9
Predsedníctvo NROZP  v SR


§ 34 Predsedníctvo  NROZP v SR je najvyšším orgánom NROZP v SR medzi dvoma valnými zhromaždeniami.

§ 35 Predsedníctvo
a) Členmi predsedníctva sú:
-   predseda a podpredsedovia NROZP v SR,
- jeden stály predstaviteľ každého riadneho člena NROZP v SR, ktorý je členom najvyššieho orgánu alebo štatutárnym zástupcom riadneho člena, zastúpiť ho môže iný člen najvyššieho orgánu alebo štatutárny zástupca na základe písomného poverenia predsedom riadneho člena platným pre konkrétne zasadnutie predsedníctva,
-   jeden stály predstaviteľ pridružených členov.
b) Zasadnutia predsedníctva sa zúčastňujú s poradným hlasom
- jeden stály zástupca každého člena so štatútom pozorovateľa
- riaditeľ NROZP v SR
- revízor
c) Právo zúčastňovať sa  zasadnutí predsedníctva s hlasom poradným majú čestní členovia a jeden predstaviteľ každého pridruženého člena.

§ 36 NROZP v SR nemá právo rokovať, rozhodovať a vystupovať v záležitostiach, týkajúcich sa špecifických problémov konkrétneho zdravotného postihnutia, reprezentovaných členskou organizáciou, ak si to táto organizácia neželá.

§ 37 Právo hovoriť na zasadnutí predsedníctva majú
1. Členovia predsedníctva
2. Riaditeľ NROZP v SR
3. Revízor NROZP v SR alebo ním poverený zástupca vo veciach ekonomiky a administratívy NROZP v SR.
 § 38
1. Právo pozývať hostí na zasadnutia predsedníctva NROZP v SR má predseda NROZP
v SR.
2. O udelení práva hosťovi hovoriť k určitej otázke alebo na celom zasadnutí rozhoduje predsedníctvo.

§ 39 Zasadnutia predsedníctva
1. Zasadnutia predsedníctva zvoláva predseda NROZP v SR najmenej dvakrát ročne a termín zasadnutia musí byť oznámený jeho členom najmenej tri týždne  vopred.
2. Dokumenty na zasadnutie predsedníctva sa zasielajú jeho členom a členským organizáciám najneskôr dva týždne vopred.

§ 40  Mimoriadne zasadnutie predsedníctva
1. Mimoriadne zasadnutie predsedníctva zvoláva predseda na prerokovanie osobitných otázok
a) na základe vlastnej iniciatívy,
b) na základe rozhodnutia výkonného výboru,
c) ak o to požiada tretina členov predsedníctva.
2. Koná sa najneskôr dva týždne po takomto rozhodnutí.
3. Môže rozhodovať len o otázkach, ktoré boli dôvodom na jeho zvolanie. Okrem tohto
pravidla sa vzťahujú na mimoriadne zasadnutie predsedníctva rovnaké pravidlá ako
na riadne zasadnutie predsedníctva.

§ 41  Spôsob a právo predkladať návrhy predsedníctvu NROZP v SR:
1. Zasadnutia predsedníctva posudzujú návrhy predložené predsedom, výkonným výborom a členmi predsedníctva.
2. O návrhoch predložených predsedníctvu členmi predsedníctva po termíne určenom v
§ 39 predsedníctvo rozhoduje, ak s tým súhlasia najmenej 2/3 jeho členov, v opačnom prípade bude návrh zaradený až na nasledujúce zasadnutie predsedníctva.
 
§ 42  Rozhodovanie na zasadnutí predsedníctva
1. Predsedníctvo je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
2. Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov predsedníctva. Keď je nerozhodné aj opakované hlasovanie, platí rozhodnutie podporované predsedajúcim zasadnutia.

Článok  10
Výkonný výbor


§ 43 Výkonný výbor
1. Je výkonný a prípravný orgán valného zhromaždenia a predsedníctva.
2. Zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu a predsedníctvu NROZP v SR.
3. Riadi priebežné aktivity NROZP v SR.
4. Môže, v  rozsahu určenom valným zhromaždením alebo predsedníctvom,  prijímať  
     rozhodnutia a reprezentovať NROZP v SR.

§ 44 Členmi výkonného výboru sú predseda, podpredsedovia a štyria členovia výkonného výboru volení valným zhromaždením NROZP v SR a riaditeľ NROZP v SR.

§ 45 Zasadnutie výkonného výboru zvoláva predseda NROZP v SR podľa potreby, aspoň raz za dva mesiace. Ak o to požiada nadpolovičná väčšina jeho členov, musí byť zvolaný do dvoch týždňov.

§ 46 Výkonný výbor je uznášania schopný, keď je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

§ 47 Výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade, že je nerozhodné aj opakované hlasovanie, rozhoduje hlas predsedajúceho zasadnutiu výkonného výboru.  

§ 48  Riaditeľa NROZP v SR vymenúva predseda NROZP v SR na základe rozhodnutia výkonného výboru NROZP v SR.

§ 49 Výkonný výbor má právo svojím rozhodnutím preniesť svoju rozhodovaciu právomoc na predsedu, skupiny volených osôb a personál alebo na riaditeľa NROZP v SR. Výkonný výbor môže vytvárať dočasné pracovné skupiny na prípravu materiálov vo vymedzenej oblasti. Výbor nemá právo delegovať svoje rozhodovacie právomoci o návrhoch pre valné zhromaždenie, o uzatvorení dohody  s externými audítormi a o vymenovaní do funkcie a prijatí do pracovného pomeru riaditeľa NROZP v SR.

Článok 11
Hospodárenie, účtovníctvo a revízna činnosť


§  50 NROZP v SR hospodári s vlastným a zvereným finančným, hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

§  51 Zdrojmi sú najmä:
  1. Dary od fyzických osôb z tuzemska i zo zahraničia
  2. Dary, dotácie a granty  od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia
  3. Členské príspevky
  4. Dotácie zo štátneho rozpočtu
  5. Výnosy z majetku
  6. Príjmy z dedičstva
  7. Výnosy z vlastnej činnosti a činnosti podľa §6 stanov.

§ 52 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. O mimorozpočtových výdavkoch do 100 tisíc korún rozhoduje štatutárny zástupca, o mimorozpočtových výdavkoch  do 300 tisíc korún rozhoduje výkonný výbor.

§  53  NROZP v SR vedie účty za kalendárny rok a robí účtovnú uzávierku  k 31. decembru, ktorú do 28. februára predloží revízorom. Na základe tejto účtovnej uzávierky a výsledkov kontroly hospodárenia vypracujú revízori do 15. marca stanovisko k účtovnej uzávierke a k hospodáreniu NROZP v SR za predchádzajúci kalendárny rok a predložia ho predsedníctvu NROZP v SR.

Článok 12
Zánik členstva


§ 54 Zánikom členskej organizácie zaniká aj jej členstvo a tým automaticky končí členstvo všetkých zástupcov tejto organizácie vo všetkých orgánoch NROZP v SR.

§ 55 Členská organizácia môže ukončiť členstvo v NROZP v SR doručením riaditeľovi NROZP v SR písomné oznámenie  o rozhodnutí ukončiť svoje členstvo v NROZP v SR.
§ 56 Členská organizácia, ktorá poruší stanovy NROZP v SR, alebo koná proti jej poslaniu a cieľom, alebo  prestala plniť  kritériá pre členstvo podľa článku 4 týchto stanov, môže byť vylúčená z NROZP v SR. O vylúčení členskej organizácie rozhoduje valné zhromaždenie NROZP v SR.

§ 57 V súlade s článkom 6 organizácia, ktorá nezaplatí členský príspevok do 31. marca bežného roku stráca hlasovacie právo vo všetkých orgánoch NROZP v SR. Organizácia, ktorá nezaplatí členský príspevok ani do 31. marca nasledujúceho roku, prestáva byť týmto dňom automaticky členom NROZP v SR.

§ 58 V prípade záujmu o obnovenie členstva musí vylúčená organizácia postupovať ako nový záujemca o členstvo v NROZP v SR.  Jej prihlášku môže prerokovať predsedníctvo najskôr v nasledujúcom roku po ukončení jej členstva za predpokladu, že uhradila nezaplatené členské príspevky.

§ 59  Zánik členstva fyzickej osoby: smrťou, vystúpením z NROZP v SR, vylúčením, nezaplatením členského príspevku.

Článok  13
Zánik NROZP v SR


§ 59 NROZP v SR môže zaniknúť rozhodnutím 2/3 väčšiny valného zhromaždenia.

§ 60 Pri zániku NROZP v SR sa vykoná majetkové vysporiadenie, ktoré vykoná likvidačná komisia. S likvidačným zostatkom sa naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

Článok 14
Záverečné ustanovenia

§ 61 Doplnky a zmeny Stanov NROZP v SR schvaľuje valné zhromaždenie NROZP v SR.
Právo výkladu Stanov má predsedníctvo NROZP v SR.

§ 62 Tieto Stanovy boli schválené valným zhromaždením NROZP v SR.

§  63  Nadobudnutím účinnosti týchto Stanov sa rušia pôvodné Stanovy NROZP v SR registrované  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 20. novembra 2003 pod číslom spisu VVS/1-900/90-22687 v znení neskorších zmien.