NROZP

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je občianskym združením celoštátnych organizácií občanov so zdravotným postihnutím...


 

 

  • Centrovane zobrazenie stranky
  • Sirokouhle zobrazenie stranky
  • Zmensit velkost pisma
  • Standardna velkost pisma
  • Zvecsit velkost pisma
Úvod O nás Aktivity
Aktivity NROZP realizované v SR a v zahraničí PDF Tlačiť E-mail

Aktivity NROZP v SR realizované v SR a v zahraničí:

 
Systematicky pripomienkujeme legislatívne návrhy týkajúce sa občanov so zdravotným postihnutím (ďalej OZP) a ich integrácie do spoločnosti,  predkladáme vlastné návrhy, zúčastňujeme sa na príprave legislatívnych návrhov a na rozporových konaniach.

Rokujeme a spolupracujeme so zástupcami štátnej správy, samosprávy na zlepšení postavenia občanov so zdravotným postihnutím, na účinnej implementácii platnej legislatívy a na predchádzaní nedorozumeniam a diskriminácii pri jej uplatňovaní

Organizujeme odborné prednášky, konferencie, rokovania a workshopy pre členské organizácie NROZP v SR, realizujeme projekty na zlepšenie spolupráce štátnej správy a samosprávy na úrovni regiónov a miest.

Prostredníctvom rôznych projektov sa snažíme zvyšovať kvalitu života: zabezpečením informovanosti OZP, zamestnávateľov, rodinných príslušníkov OZP, neformálnym vzdelávaním zameraným na zvýšenie zamestnanosti OZP, v orientácii v legislatíve zameranej na zamestnávanie, akceptáciu zdravotne postihnutých osôb v spoločnosti ako jej rovnocenných členov.

Vydávame poradensky zamerané publikácie pre občanov so zdravotným postihnutím, pre ich príbuzných, pre zamestnávateľov a verejnosť, publikujeme výsledky prieskumov o situácii ľudí so zdravotným postihnutím.

Pravidelne sa zúčastňujeme zasadnutí a spolupracujeme s predstaviteľmi európskych  a svetových organizácií občanov so zdravotným postihnutím. Predseda NROZP v SR Branislav Mamojka je členom predsedníctva EDF. Zúčastňujeme sa na ovplyvňovaní postojov európskych inštitúcií a tvorby európskej legislatívy a prenášame skúsenosti z krajín Európskej únie k nám.

Participujeme na medzinárodných projektoch, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o problematike zdravotného postihnutia. Už viac rokov pracujeme  ako dobrovoľníci  na projekte Za rovnoprávnosť – proti diskrimináciami, v ktorom sú zapojené organizácie zaoberajúce sa nediskrimináciou z rôznych krajín EÚ a zo Slovenska

Na požiadanie jednotlivých direktoriátov EÚ a EDF predkladáme informačné materiály o situácii osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku.

Informujeme o smerniciach EÚ týkajúcich sa občanov so zdravotným postihnutím, sledujeme ich implementáciu na Slovensku a aj napomáhame jej uplatňovaniu

Zapájame sa do spoločných aktivít národných organizácií zdravotne postihnutých v Európskej únii, ktoré väčšinou koordinuje Európske fórum zdravotného postihnutia so sídlom v Bruseli.
od roku 2007 je to kampaň 1milión4disability, ktorej cieľom je prijatie samostatnej smernice EÚ o nediskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia